Wydarzenia

Zobacz pozostałe wpisy

 

07.05.2010

Zakończenie postępowania układowego przez Stilon S.A.

ZWCh Stilon S.A. pomyślnie zakończył postępowanie układowe.

9 marca 2010 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. ogłosił zakończenie postępowania upadłościowego ZWCh „Stilon” S.A. Jest to milowy krok Spółki w drodze do uzdrowienia jej sytuacji finansowej. Zakończenie postępowania oznacza, że Spółka zawarła układ z wierzycielami, zrestrukturyzowała zadłużenie i odzyskała własny zarząd.

ZWCh „Stilon” S.A. od listopada 2008 roku, kiedy nastąpiła zmiana akcjonariatu, prowadzi intensywną restrukturyzację. W pierwszej kolejności podjęto skutecznie działania mające na celu sprowadzenie kosztów stałych do poziomu adekwatnego do realnej wielkości sprzedaży wyrobów Spółki na rynku. Równolegle prowadzone były rozmowy z  wierzycielami niepodlegającymi z urzędu pod układ sądowy. Ich celem było zawarcie długoterminowych porozumień, aby zapewnić Spółce stabilne warunki do funkcjonowania bez zagrożenia egzekucją długów. Wszyscy trzej wierzyciele pozaukładowi zaakceptowali warunki długoterminowej współpracy z ZWCh „Stilon” S.A., czego efektem było podpisanie wieloletnich porozumień.

Równie istotnym a jeszcze trudniejszym zadaniem było przekonanie wierzycieli układowych do zaakceptowania głębokiej redukcji zadłużenia, bo aż o 95%. Mimo zrozumiałego niezadowolenia wierzyciele zdecydowaną większością głosów przyjęli układ na warunkach zaproponowanych przez Spółkę.

Obecnie „Stilon” prowadzi normalną działalność gospodarczą i reguluje swoje zobowiązania na bieżąco. Kolejne zadania, jakie stoją przed Spółką to ustabilizowanie rentowności na zadowalającym poziomie oraz konsekwentna poprawa jakości i dywersyfikacja oferty produktowej.